منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
فراوانی نسبی هپاتیت B و هپاتیت C و عوامل خطر زای انها در رانندگان وسایط نقلیه سنگین در اصفهان 514
هپاتیت C در افراد سابقه اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطر ساز مرتبط 467
بررسی عوامل شایع در ماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده: مرکز قارچ شناسی اصفهان 472
ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV 603
Assessment of quality of life in hepatitis B patient in Iran 426
بررسی اثر خرما بر قند بعد از غذا در زنان دیابتی نوع II مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم استان اصفهان 787
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه ی پایلوت 465
هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون 365
بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت 465
غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 508