منوی اصلی

بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی اصفهان


نتایج مطالعات بیانگر آن است که با توجه به اینکه  T.rubrum یک گونه مقاوم به درمان با گزیرئونولین می باشد، ضرورت کشت تایید می گردد

 

بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران


تهیه کنندگان: شهلا شاد زی، عباس کرباسیان، محمدرضا خادمی، نازیلا کسائیان، زری نخودیان