منوی اصلی

غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت

 

این مطالعه به عنوان یک مطالعه پایلوت تجربه موفقی برای انجام مطالعه وسیع تر در سطح استان اصفهان بود. نکات مثبت و منفی آن مورد استفاده زیادی دارد

 

غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر


تهیه کنندگان: بهروز عطایی، مرجان مشکاتی، علی کریمی، مجید یاران، نازیلا کسائیان