منوی اصلی

غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه

 

در این پژوهش به شیوه تلفیقی با بر گذاری 5 جلسه ی گروهی با طرح سوالات باز انجام شد و نمونه گیری از جامعه پژوهش با تکمیل پرسشنامه استاندارد و خونگیری انجام شد

 

غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان


تهیه کنندگان: مرجان مشکاتی، بهروز عطایی، زری نخودیان، مجید یاران، اناهیتا بابک