منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی اصفهان 805
غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 823
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 867
شیوع هپاتیت c در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 786
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 835
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه 848
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 778
غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه 694
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 740
غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 752