منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی اصفهان 1079
غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 1078
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 1146
شیوع هپاتیت c در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 1120
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 1113
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه 1108
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 1012
غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه 918
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 962
غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 986