منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی اصفهان 975
غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 989
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 1043
شیوع هپاتیت c در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 953
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 1008
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه 1009
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 931
غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه 828
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 884
غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 899