منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسی عوامل شایع درماتوفیتوز در کشتی گیران مراجعه کننده به مرکز قارچ شناسی اصفهان 849
غربال گری هپاتیت c در افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 861
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 903
شیوع هپاتیت c در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 823
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 876
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه 887
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 818
غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه 724
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 773
غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 787