منوی اصلی

برنامه مراقبتی از بیماران نیمه هوشیار یا بی هوش در منزل (پس ازترخیص از بخش مراقبت ویژه)

 

آموزشهای لازم جهت مراقبت از بیماران پرخطردرمنزل پس ازترخیص از بخش مراقبتهای ویژه


برنامه مراقبتی از بیماران نیمه هوشیار یا بی هوش