منوی اصلی

مدیریت بحران در مدرسه

 

درباره اهمیت مدرسه در زمان بحران، اقدام اضطراری، ایجاد آمادگی، برنامه اقدام اضطراری قبل و پس از حادثه، گردهمایی والدین، مراقبت از کارکنان، کمکهای اولیه، برقراری ارتباط با کودکان


مدیریت بحران در مدرسه

 

تهیه کننده:علی بهرام نژاد