منوی اصلی

تنبیه

درباره علت تنبیه، عواملی که تاثیر گذاری تنبیه را بیشتر می کنند، روش بی توجهی، روش افزایش رفتارهای مطلوب، تقویت کننده ها، نقش پدر در خانواده، تغییر کودک


تنبیه