منوی اصلی

پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان:خشونت

باره خشونت،تعریف آن، جرم، بزهکاری، زمینه ها و شرایط ایجاد بزهکاری، عوامل موثر در خشونت، تاثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری


پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان:خشونت