منوی اصلی

یشگیری از رفتار مخاطره آمیزدر نوجوانان و جوانان:مصرف دخانیات

درباره سیگار،قلیان،سیگار و بیماریها،علل گرایش به دخانیات، مهارت های مقابله با استعمال دخانیات،فشار همسالان و خانواده


یشگیری از رفتار مخاطره آمیزدر نوجوانان و جوانان:مصرف دخانیات