منوی اصلی

پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان

 

درباره سوء مصرف مواد، عوامل زمینه ساز، عوامل خانوادگی، اجتماعی، انواع مواد مخدر، مهارت های زندگی، کار گروهی، مهارت های حل مشکل و تصمیم گیری


پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان