منوی اصلی

فعالیت بذنی

 

درباره آمادگی بدنی، فیزیولوژی ورزشی، سازگاریهای حاد و تدریجی، اثرات کم تحرکی بر استقامت قلبی، تنفسی


فعالیت بذنی

 

تهیه کننده: مرندی