منوی اصلی

تهیه و ارزیابی قرص آهسته رهش پتاسیم سیترات با استفاده از ماتریکس های مومی

مجموعه آموزشی درباره تهیه و ارزیابی قرص آهسته رهش پتاسیم سیترات با استفاده از ماتریکس های مومی

 

تهیه و ارزیابی قرص آهسته رهش پتاسیم سیترات با استفاده از ماتریکس های مومی


تهیه کنندگان: دکتر ناصر توکلی، دکتر احمد موحدیان، دکتر ابوالفضل مصطفوی، مهدی گودرزی