منوی اصلی

اهداف و اصول درمان اعتياد

 

هدف از درمان اعتياد فقط قطع يا كاهش مصرف نيست و اهداف و اصول درمان اعتياد

 

اهداف و اصول درمان اعتياد


تهيه كننده : دكتر آرش قدوسي