منوی اصلی

معتادان گمنام

 

درباره. افراديكه مصرف هر گونه مواد مخدر باعث تغيير در افكار و احساسات آنان شده و در قسمت هاي مختلف زندگي آنان توليد اشكال مي كنند.


معتادان گمنام