منوی اصلی

درمان شبكه اي ، قرارداد مشروط ، درمان دادگاه مدار

 

اين مجموعه پيرامون ترك اعتياد از طريق درمان شبكه اي ، قرارداد مشروط و درمان دادگاه مدار

 

درمان شبكه اي ، قرارداد مشروط ، درمان دادگاه مدار


تهيه كننده: دكتر آرش قدوسي